Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie

Spotkanie Europejskiej Rady do Spraw Pasożytów Zwierząt Towarzyszących (ESCCAP)
4 listopada 2016
Wizyta w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach
20 grudnia 2016

Wizyta w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie

W dniach 17-22 października 2016 r. dr hab. Grzegorz Karbowiak przebywał w Instytucie Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie. Wizyta odbywała się w ramach wymiany bezdewizowej pomiędzy Polską Akademią Nauk a Narodową Akademią Nauk Ukrainy. Aktualnie realizowany jest wspólny projekt badawczy „Tick-borne pathogens of horses and their vectors”. Jednym z zagadnień opracowywanych w ramach projektu jest ocena występowanie kleszczy z rodziny Ixodidae na obszarze Strefy Wykluczenia wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu. Kleszcze są przenosicielami licznych patogenów, w tym atakujących konie domowe i konie Przewalskiego, introdukowane na obszarze strefy. W latach 2009-2014 wykazano dominację kleszcza łąkowego Dermacentor reticulatus, przy bardzo małej liczebności kleszcza pospolitego Ixodes ricinus. Zaskakującym wynikiem było wykazanie zarażenia kleszcza łąkowego riketsjami Anaplasma phagocytophilum oraz Rickettsia raoultii.

Celem tegorocznego wyjazdu było badanie występowania kleszczy z rodzaju Haemaphysalis oraz Ixodes trianguliceps na obszarze rezerwatu „Puszcza Czarnobylska”, w strefie chronionej B. Ponieważ gatunki te nie mogą być zbierane metodą flagowania, ich obecność można stwierdzić jedynie odławiając małe gryzonie, które są żywicielami larw i nimf tych kleszczy, a w przypadku I. trianguliceps także postaci dorosłych. Październik jest miesiącem, w którym I. trianguliceps występuje na gryzoniach najliczniej.

Odłowiono ponad 40 osobników małych gryzoni z gatunków Apodemus agrarius, A. flavicollis, Microtus oeconomus, M. arvalis. Nie znaleziono kleszczy, natomiast uzyskane pchły, wszy i roztocze z rzędu Mesostigmata zabezpieczono do dalszych analiz.

Badania są realizowane w latach 2015-2017. Koordynatorem badań z ramienia Instytutu Zoologii im. I.I. Schmallhausena w Kijowie jest dr Kateryna Slivinska.