Samodzielny Referent w Sekretariacie Instytutu Parazytologii PAN

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kaczmarek
28 listopada 2018
4th International Conference for Veterinary Medicine Students
10 stycznia 2019

Poszukujemy pracownika na stanowisko samodzielnego referenta w Sekretariacie Instytutu Parazytologii PAN

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Obsługę korespondencji, spotkań, łączenie rozmów telefonicznych,
 • Koordynację obiegu dokumentów,
 • Przygotowanie prostych pism,
 • Weryfikację, edycję oraz formatowanie dokumentów
 • Porządkowanie, kopiowanie, skanowanie, i archiwizacja dokumentów,
 • Nadzór nad terminowym przepływem informacji dokumentów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Dobrej znajomości pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość angielskiego na poziomie dobrym
 • Umiejętności zarządzania przepływem informacji,
 • Skrupulatności,
 • Nienagannej kultury osobistej,
 • Energii, otwartości, komunikatywności,
 • Zainteresowania nawiązaniem długoterminowej współpracy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w przyjaznej firmie,
 • Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość uzgodnienia formy współpracy,
 • Dogodną lokalizację w Centrum Warszawy

Zgłoszenia prosimy wysyłać najpóźniej do 15 stycznia 2019 na adres: btokarska@twarda.pan.pl

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, ul. Twarda 51/55, 00-818

Warszawa

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@twarda.pan.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.