Podpisanie umowy na realizację projektu naukowo-wdrożeniowego

Udział pracowników Instytutu w posiedzeniu Senackiej Komisji Środowiskowej
10 lutego 2021
Szkolenie BioRad z aparatury do elektroforezy 2-D
15 marca 2021

W dniu 04.02.2021 r.

w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a konsorcjum „MODERN DEER FARMING” została zawarta UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY Nr 00016.DDD.6509.00043.2019.07. na realizację projektu naukowo-wdrożeniowego pt.:

Wykorzystanie różnych kultywarów wierzby w celu zwiększenia efektywności chowu fermowego jeleniowatych oraz trwałego zwiększenia zazielenienia w gospodarstwach rolnych jako innowacyjne elementy nowoczesnej produkcji oraz zwiększania odporności środowiska„.

W skład Konsorcjum wchodzi Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, Nadleśnictwo Strzałowo oraz 2 gospodarstwa rolne.

Zadania o charakterze badawczym realizowane są w należącej do Instytutu Stacji Badawczej w Kosewie Górnym k/Mrągowa.

Wysokość przyznanej dotacji – 459.471,00 zł