Seminarium w IP PAN

Wizyta w Instytucie Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach
20 grudnia 2016
Posiedzenie Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych
20 grudnia 2016

W dniu 22 listopada 2016

w Instytucie Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN odbyło się seminarium naukowe, na którym dr hab. Justyna Bień (Pracownia Fizjopatologii) wygłosiła referat pt. „Helmintoterapia – recepta na zdrowie?”.

Drugi referat pt.: „Wpływ metabolitów entomopatogennego grzyba Conidiobulus coronatus: kwasu oktanowego, kwasu 2-oktenowego oraz 2,6-dimetylofenolu na wybrane procesy fizjologiczne Galleria mellonella oraz Lucilla sericata wygłosiła mgr Agata Kaczmarek (Pracownia Fizjologii).